Một số thông tin về nhà máy:

Địa chỉ : Thửa đất 130 - TBĐ số 8, Cụm Công Nghiệp Dốc 47, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Diện tích nhà máy: 20.000m2

Số lượng công nhân trực tiếp làm việc tại nhà máy: 350 người

Hình ảnh nhà máy:

Khu vực phòng họp tại nhà máy